Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stredoškolské štipendium

DokumentyZa doklady priložené k žiadosti o štipendium sa na účely tohto predpisu považujú
originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok počas obdobia školského vyučovania. Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Prehodnotenie oprávnenosti poberania štipendia a výšky štipendia žiaka vykoná škola po ukončení polročnej klasifikácie žiaka.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia, uskutoční sa zmena v súlade s § 149, ods. 8 školského zákona. Ak je zmena v prospech žiaka, uskutoční sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená. Ak je zmena v neprospech žiaka, uskutoční sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala zmena.

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.


Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľa školy
a) pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane vo výške 50 % sumy životného minima,
b) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % sumy životného minima,
c) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % sumy životného minima.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. M. Joščákovú.


tel: 051 / 77 11 294Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu