Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stredoškolské štipendium

DokumentyZa doklady priložené k žiadosti o štipendium sa na účely tohto predpisu považujú
originály alebo riaditežom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovožnej nezamestnanosti, o neplatení výživného) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok počas obdobia školského vyučovania. Ak žiadatež požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiados podaná. Prehodnotenie oprávnenosti poberania štipendia a výšky štipendia žiaka vykoná škola po ukončení polročnej klasifikácie žiaka.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia, uskutoční sa zmena v súlade s § 149, ods. 8 školského zákona. Ak je zmena v prospech žiaka, uskutoční sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená. Ak je zmena v neprospech žiaka, uskutoční sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala zmena.

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.


Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeža školy
a) pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane vo výške 50 % sumy životného minima,
b) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % sumy životného minima,
c) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % sumy životného minima.


V prípade akýchkožvek otázok kontaktujte Ing. M. Joščákovú.


tel: 051 / 77 11 294

ostatná aktualizácia: 09. 09. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu