Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Lingua et Musica

Archív

z


Hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica existovalo pod týmto názvom od školského roka 2008/2009 do školského roka 2017/2018. Vystúpenia komorného charakteru pre nemocnice, detské domovy, domovy dôchodcov, Barličku pravidelne dlhé roky pripravovala so svojimi žiakmi Mgr. Klára Bystřická, zakladateľka zoskupenia.


Písali o nás v Prešovskom Večerníku...
Dňa 16. 12. 2008 v Prešovskom Večerníku vyšiel článok Milé stretnutia aj na miestach bolesti a utrpení - Zdravie, porozumenie, trpezlivosť.

čítať...
Naše posledné vystúpenia:
Lingua et Musica svojimi verejnými vystúpeniami si nachádza cestu k chorým, malým, starším i handicapovaným ľuďom. A to je aj ústredná myšlienka nás všetkých, nielen pred Vianocami, ale i v ďalších aktivitách, ktoré sa realizujú počas celého školského roka.

 • Výchovný koncert v Ľuboticiach

V Ľuboticiach na ZŠ Strážnickej sme vo veselom tóne rozšírili vedomosti detí I. stupňa v oblasti hodobných nástrojov. Vypočuli sme si rôzne piesne a skladbičky na zaujímavých hudobných nástrojoch, zatancovali sme si a porozprávali sme sa o hudbe. Výchovný koncert moderovali a hudobné vstupy zabezpečili žiaci ZŠ, ZUŠ M. Kobeláka a PaSA v Prešove.

fotogaléria • Deň matiek

V dňoch 16. a 18.05. 2018 sme aj v tomto roku potešili mamičky, staré mamy a celé osadenstvo DSS Náruč a Harmónia na Deň matiek. Tentokrát išlo o spoluprácu na programe s našou absolventkou p. B. Fechovou na ZŠ Ľubotice a podarilo sa nám pripraviť veľké folklórne pásmo, kde vystúpili deti z folklórneho krúžku ZŠ Ľubotice a žiakov PaSA z krúžku Lingua et Musica. Pásmo malo veľký ohlas a zožali sme zaslúžený aplauz.

fotogaléria • Praktická maturitná skúška

V tomto školskom roku obhajovali 2 žiačky IV.A a IV.C na praktických maturitných skúškach svoje práce. Práce boli zamerané na oboznámenie sa s vážnou hudbou cez hudobné nástroje - husle, flauta, klavír, violončelo. Žiačky presvedčivo a odborne diskutovali a vyjadrovali sa k spracovanej téme, čo veľmi kladne ohodnotila aj predsedníčka maturitnej komisie.

fotogaléria • Vianočné vystúpenia 2017

Viac ako 25-ročnú tradíciu vianočných vystúpení sme neporušili ani tohto roku. Všetci sme sa navzájom obohatili a potešili textami na zamyslenie a vianočnými koledami.

fotogaléria • Vystúpenie pre starkých

Dobrú náladu, milé slová a úsmevy sme rozdávali medzi starkými v ZpS Náruč v Prešove. Našou odmenou bol aplauz, koláčiky, džús a pekné spoločné posedenie.

fotogaléria • Deň otvorených dverí v ZPS Harmónia na Cemjate

Dňa 12. 10. 2017 zoskupenie Lingua et Musica spríjemnila deň obyvateľom Zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate a zároveň za účasti poslancov mesta Prešov, hostí a primátorky Ing. A. Turčanovej vystúpila ku DOD v tomto zariadení. Odozva bola veľmi pozitívna, všetci sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle. Program pripravili Mgr. K. Bystřická a PaedDr. R. Šašala, PhD.

fotogaléria • Vystúpenie "Ako dedko ťahal repku"

Na najkrajšie sviatky zimy, tak ako po celý rok, chodíme s veselými programami potešiť deti i dospelých koledami, vinšami, pranostikami i básňami do rôznych zariadení. Všetci pri takýchto vystúpeniach poohrejeme a máme dobrú náladu. A už teraz sa tešíme na fašiangové veselé stretnutia.

fotogaléria
spätná väzba z vystúpenia - kresby detí v MŠ (4-ročné deti) • Vianočné vystúpenia 2016

V utorok 06. 12. 2016 sme zapriali svojimi vianočnými piesňami a textami pekné sviatky pacientom, lekárom a personálu vo FNsP v Prešove. O tri dni neskôr sme rozdávali hudobné darčeky klientom DSS Cemjata - Harmónia.

fotogaléria - FNsP
fotogaléria - DSS Harmónia • Vystúpenie pre starkých

Dobrú náladu, milé slová a úsmevy sme rozdávali medzi starkými v Harmónii na Cemjate. Našou odmenou bol aplauz, koláčiky, džús a pekné spoločné posedenie. Na program sa prišli pozrieť aj členovia mestského zastupiteľstva, ktorí ocenili našu snahu.

fotogaléria • Vystúpenia ku Dňu matiek

Piesňou "Láska, Bože, láska" prejavili členovia krúžku Lingua et Musica svoj vzťah k mamám, babičkám i prababičkám v DSS Náruč a Harmónia. Program ku Dňu matiek ocenili poslucháči i riaditelia zariadení p. Dobrovič i p. Demčák. Emotívne vystúpenia sme zakončili spevom ľudových piesní o mamičkách, sprievody a korepetície nám zabezpečil p. I. Kreta.

fotogaléria • Praktická maturitná skúška 2016

Praktické maturitné skúšky vo štvrtých ročníkoch prebehli aj formou obhajoby vlastného projektu na tému "Divadelné predstavenie" a "Výchovný koncert". Deviati žiaci zo IV.B a IV.D1 vytvorili spoločnú prácu, ktorú zdokumentovali, overili a predviedli v rôznych zariadeniach.

fotogaléria • Vianočné vystúpenia 2015

Moji obetaví a usmievaví žiaci tešia počas celého roka malých i veľkých, starých i mladých, chorých i zdravých. To je krásne poslanie zoskupenia Lingua et Musica. A takto to vyzerá, keď sme medzi ľuďmi a venujeme im dobrú náladu pred Vianocami.

fotogaléria
ďakovný list


 • Vystúpenia pre starkých

Naši žiaci v dňoch 28. 10. 2015 a 03. - 04. 11. 2015 potešili programom starších obyvateľov DSS na Cemjate, na Veselej ul. a v Barličke pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Bolo nám všetkým príjemne, dobre a veselo.

fotogaléria
ďakovný list • Vystúpenie pre deti

Dňa 18.06.2015 žiačky III.B a III.D1 pripravili hudobno-výchovné podujatie pre deti našich zamestnancov na tému "S hudbou je nám veselo", kde sme si všetci zaspievali, zatancovali, vyrobili sme si hudobný nástroj z odpadového materiálu a dozvedeli sme sa niečo o hudobných nástrojoch.

fotogaléria • Vystúpenie pre FNsP v Prešove

Naše tradičné mikulášske vystúpenia začali aj tohto roku na všetkých lôžkových oddeleniach vo FNsP v Prešove. Pacienti, zdravotný personál i lekári si s nami zaspievali, urobili sme im dobrú náladu a priblížili Vianoce svojimi koledami a sprievodným slovom.

fotogaléria • Vystúpenia pre starkých

V mesiaci november 2014 sme rozveselili a porozprávali sme sa s našimi starými rodičmi v rôznych DSS - na Veselej ulici a na Volgogradskej ulici v Prešove.

fotogaléria • Vystúpenie v DSS Harmónia - Cemjata

Hudobno-dramatický krúžok sa veľmi tešil na vystúpenie pri príležitosti Dňa otvorených dverí v DSS Harmónia - Cemjata, na ktorom boli prítomní aj riaditelia z DSS východného Slovenska, zástupcovia mesta a ďalší pozvaní hostia. Predvedli štandardný výkon, za čo boli ocenení búrlivým potleskom poslucháčov. Na záver nám bolo so spoločnou piesňou veľmi príjemne a veselo. Program pripravila Mgr. K. Bystřická.

fotogaléria
ďakovný list


 • Vystúpenie v DSS Harmónia - Cemjata

Dňa 17.09.2014 sa vybraní žiaci PaSA s vyučujúcimi Mgr. K. Bystřickou a Mgr. T. Bučkovou zúčastnili akcie v DSS Harmónia – Cemjata v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ spolufinancovaného zo zdrojov EÚ. Žiaci sa aktívne podieľali na kultúrno-spoločenských aktivitách so seniormi. Bolo nám veľmi dobre, veselo a príjemne. Ďakujeme p. riaditeľovi PhDr. S. Poptrajanovskému a zamestnancom za ponuku realizovať sa v tomto projekte.

fotogaléria
plagát • Praktické maturitné skúšky

Dňa 07.05.2014 deväť žiakov zo 4. ročníka obhajovalo práce na praktickej maturitnej skúške. Témy prác: Rozprávka O stratenej rukavičke; My Vám, Vy nám; Hudba a svet detí.

fotogaléria • Konferencia sociálnych pracovníkov

V dňoch 27.03. - 28.03.2014 sa v sále PKO - Čierny orol v Prešove konala 2-dňová medzinárodná konferencia sociálnych pracovníkov, do ktorej kultúrnym vstupom o histórii, vzniku a dnešku DSS Harmónia na Cemjate pri Prešove prispeli žiaci PaSA v Prešove. Prítomní účastnici vystúpenie ocenili potleskom.

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2013

Tak ako každý rok aj v tomto roku posledný deň pred zimnými prázdninami patril predvianočnej nálade a tradičnému Vianočnému koncertu PaSA. Členky zoskupenia Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej, členky DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Turčokovej a členky DZ Gaudeamus pod vedním Mgr. D. Matysovej si pre nás pripravili milý program.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre seniorov v DSS na Cemjate a v DSS na Veselej ul. v Prešove

Našim starkým v DSS na Veselej ul. a na Cemjate sme boli popriať pekné vianočné sviatky, hlavne preto, aby nám spolu pri vianočných piesňach bolo veselo, aby starkí zabudli na žiale a choroby. Aj všetkým pracovníkom sme popriali veľa trpezlivosti, energie, tvorivých nápadov na prácu so seniormi.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre Detský domov v Prešove

Detský domov na Požiarnickej ul. v Prešove so svojimi obyvateľmi nás každý rok privíta svojím smiechom a dobrou náladou. Tohto roku sme s deťmi hľadali stratenú deduškovu rukavičku v zimnom lese.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre MŠ Sabinovská v Prešove

V MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove sme hľadali s deťmi stratenú deduškovú rukavicu a potom sme si zaspievali a spoločne zatancovali.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre bývalých zamestnancov PaSA

Každoročne privítame na spoločnom vianočnom posedení našich starších kolegov, ktorí sú na pracovnom odpočinku. Spomíname pri napečených koláčikoch a občerstvení na bývalých kolegov, tešíme sa z noviniek, "klebetíme" čo je nové v škole dnes a zamýšľame sa nad tým, čo nás čaká.

fotogaléria • OZ Barlička - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti

OZ Barlička je naša srdcová záležitosť, lebo v nej máme dlhoročných kamarátov, naše kolegyne tam realizujú rôzne tvorivé aktivity, ale aj prax 3.D triedy. Spoločne sme prežili pekné predvianočné chvíle.

fotogaléria • Vystúpenie pre FNsP v Prešove

Naše tradičné mikulášske vystúpenia začali aj tohto roku na všetkých lôžkových oddeleniach vo FNsP v Prešove. Pacienti, zdravotný personál i lekári si s nami zaspievali, urobili sme im dobrú náladu a priblížili Vianoce svojimi koledami a sprievodným slovom.

fotogaléria • Vystúpenia pre starkých

V mesiacoch október 2013 a november 2013 sme rozveselili a porozprávali sme sa s našimi starými rodičmi v rôznych DSS - na Veselej ulici, na Cemjate, v Barličke. Programy boli koncipované tak, aby si všetci poslucháči prišli na svoje "Od klasiky k folklóru".

fotogaléria • Vianočné vystúpenie

Dievčatá z Lingua et Musica svoje milé slová, peknú hudbu a úsmevy odovzdávali vo FNsP v Prešove, v DSS na Cemjate, na Volgogradskej a Veselej ulici. Dňa 19.12.2012 rozveselili deti v MŠ na Čapajevovej ulici hudobnou rozprávkou Ako deduško stratil rukavicu.

fotogaléria • Vystúpenie pre Domov sociálnych služieb v Prešove

Dňa 26.04.2012 sme potešili obyvateľov Domova sociálnych služieb v Prešove svojimi hudobnými darčekmi a dobrou náladou.

fotogaléria • Hudobné popoludnie v kaviarni Victoria v Prešove

Dňa 24.04.2012 dievčatá z Lingua et Musica vystúpili s hudobným programom v kaviarni Victoria v Prešove v rámci koncertov PHJ v spolupráci s PKO - Čierny orol. Vstupy pripravili Mgr. K. Bystřická a Mgr. I. Tomáš.

fotogalériaDeň učiteľov 2012
- vystúpenie pre KŠÚ v Prešove
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa
28.03.2012 na Krajskom školskom úrade v Prešove slávnostne odovzdávali ocenenia pedagógom. Lingua et Musica sa spolupodieľala na programe.

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2011

Posledný deň pred zimnými prázdninami sa na našej škole konal vianočný koncert. Členky Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej, členovia DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus pod vedením PaedDr. J. Mackovej a žiaci našej školy si pre nás pripravili milý program. Na programe sa hudobne spolupodieľal Mgr. I. Tomáš.

fotogaléria • Vianočné vystúpenia 2011

Študenti našej školy neporušili ani tento rok svoju tradíciu - potešiť našich milých a blízkych svojimi hudobnými darčekmi a dobrou náladou. Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej a DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej so svojím vystúpením zavítali medzi deti Detského domova na ul. Požiarnickej v Prešove. Lingua et Musica navyše potešila seniorov DSS na Cemjate, pacientov FNsP Prešov a srdcia bývalých pedagógov PaSA.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie v Detskom domove v Prešove

Dňa 13.12.2010 hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica v spolupráci s divadelným súborom Abodka potešili deti v Detskom domove v Prešove vianočným predstavením, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček. • Vianočné vystúpenie pre FNsP v Prešove

Dievčatá z II.A, III.B a III.D svojim mikulášskym a vianočným programom dňa 08.12.2010 spríjemnili chvíle pobytu pacientom Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Pacientov potešili malými darčekmi - perníčkami, ktoré pripravila p. Fričová.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie v Zariadení pre seniorov Harmónia na Cemjate

Dňa 07.12.2010 dievčatá II.A, III.B a III.D vystúpili s vianočným programom v Zariadení pre seniorov na Cemjate. Sladkosti boli pripravené p. Fričovou, ktoré dievčatá starkým porozdávali.

fotogaléria • Oslavy Dňa Európy

Pri príležitosti Dňa Európy a 60. výročia Schumanovej deklarácie sa dňa 06.05.2010 konali oslavy na Hlavnej ulici v Prešove. V kultúrnom programe sa predstavila aj Lingua et Musica.

fotogaléria

čítať viac...


 • Vianočné vystúpenie na pešej zóne v Prešove

Dňa 17.12.2009 vystúpili divadelný súbor Abodka, hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica a spevácky zbor Gaudeamus na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove s programom Vianoce všetkým.

fotogaléria


 • Vianočné vystúpenia

Dňa 08.12.2009 v Barličke - Detský domov pre telesne postihnuté deti a dňa 10.12.2009 v Detskom domove Prešov divadelný súbor Abodka v spolupráci s Lingua et Musica vystúpili s predstavením Darček, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček.
Barlička - fotogaléria
Detský domov - fotogaléria


 • 07.12.2009

Vianočné vystúpenie pre Fakultnú nemocnicu s J. A. Reimana v Prešove - fotogaléria • 18.12.2008

Vianočný koncert PaSA 2008

 • 16.12.2008

Vianočné vystúpenie na pešej zóne v Prešove

 • 15.12.2008

Vianočné vystúpenie pre bývalých zamestnancov školy
Základná línia programu s vianočnou tematikou sa aktuálne obmieňa pre rôznorodé publikum. Súčasťou programov bola aj spolupráca s divadelným súborom Abodka. Ten vystúpil s predstavením "Náš snehuliak", ktoré s Mgr. Oľgou Mackovou naštudovali žiaci 4.B.

 • 15.12.2008

Vianočné vystúpenie pre Detskú nemocnicu v Prešove

 • 11.12.2008

Vianočné vystúpenie v Domove dôchodcov na Cemjate

 • 10.12.2008

Vianočné vystúpenie pre Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti

 • 08.12.2008

Vianočné vystúpenie pre Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana v Prešove
Prvá príprava na vokálne činnosti - D. Greškovičová (2.B) - vianočná pieseň o Dedovi Mrázovi ( pomôcka)


Hodiny Kreatívnej hudobnej výchovy

 • máj 2018

Na hodinách KHV aktívne tvoríme na hudbu VV dielka, pohybové kreácie, diskutujeme o otázkach súvisiacich s prepojením tejto činnosti na praxv zariadeniach. Žiaci majú možnosť na modelových hodinách riešiť aktuálne situácie vyplývajúce z budúcej praxe.

fotogaléria • apríl 2017

Tvorba učebných pomôcok v ŠKD

fotogaléria

Kreslenie na hudbu s príbehom (opakovanie baroka)

fotogaléria


 • február 2017

Tvorba mandál na hodinách KHV

fotogaléria


 • apríl 2016

V triedach III.A/III.C/III.D1 na hodinách KHV sa žiačky učia prepojiť výtvarnú a hudobnú výchovu na relaxačných činnostiach a aktivitách s využitím hudby, môžu to byť mandaly. Túto prácu realizujú aj na praxi súvislej i priebežnej.

fotogaléria


 • december 2015

Modelová hodina z hudobno-pohybových činností - hra s hudbou (III.C)

fotogaléria


 • november 2015

Pomôcky k prípravám na hudobno-pohybovú činnosť (III.C a III.D1)

fotogaléria


 • október 2015

Opakovanie metodiky vo IV. ročníku - vokálne a inštrumentálne činnosti - prepojenie na prax v ŠKD a učivo HV na ZŠ - I. stupeň hravou formou

fotogaléria


 • september 2015

Na hodine KHV dostali žiačky 3. ročníka tému "Práca s piesňou v predškolskom zariadení" (tvorivo vymyslieť a pracovať s výtvarno - hudobným materiálom). Všetky 3 skupiny (III.A, III.C a III.D1) v prezentácii obstáli na výbornú, piesne v rámci hodín KHV nahráme na CD nosič, s ktorým žiačky budú pracovať počas priebežnej praxe v zariadeniach.

fotogaléria


 • október 2012

Folklórne pásmo pre deti s náučnou tematikou o našich regiónoch "Tri ružičky" (3.A, 3.B, 3.C)

fotogaléria


 • december 2009

Tvorba hudobných nástrojov z odpadového materiálu (3.A, 3.B)

fotogaléria


 • december 2009

Masky na novoročný karneval (3.A, 3.B)
Piesne - nácvik na novoročný karneval

fotogaléria


 • máj 2009

Práca na hodinách Kreatívnej hudobnej výchovy pod vedením Mgr. K. Bystřickej je zábavná, čoho dôkazom je aj hudobná rozprávka 3.A a 3.B triedy - Utopený mesiačik.

fotogaléria


 • apríl 2009

- vytvorenie novej piesne na ĽON (ľahko ovládateľné nástroje) alebo na BOOM WHACKERS - 4. ročník

fotogalériaMetodika edukačných činností

 • október 2015

Výroba hudobnýcch nástrojov z odpadového materiálu, využitie pri práci s deťmi

fotogaléria


 • marec 2012

Dramatizácia na hodinách MEČ (3. ročník)

fotogaléria


 • december 2009

Tvorba hudobných nástrojov z odpadového materiálu (3.D)

fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu