Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7691 N majster odbornej výchovy

.

Základné údaje o štúdiu

   

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

diažkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

Vyučovací jazyk:

štátny jazyk

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
- vykonávanie pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy
- potvrdenie od zamestnávateža o práci v odbore

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím

Možnosti ďalšieho štúdia:

študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu kvalifikácie


Organizácia výučby

Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podža vypracovaného rozvrhu hodín. Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia sa konajú v odborných učebniach školy. Vo vzdelávaní dospelých v diažkovej forme štúdia je výrazný podiel samoštúdia. Súčasou praktického vyučovania je výučbová pedagogická prax, ktorú žiaci vykonávajú na miestach výkonu praktického vyučovania, kde vykonávajú pedagogickú činnos majstra odbornej výchovy.

ostatná aktualizácia: 29. 04. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu