Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7691 N majster odbornej výchovy

Prijímacie pohovory

u


Majster odbornej výchovy

Riaditežstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 v prípade dostatočného záujmu otvorí jednu triedu 1. ročníka dvojročného diažkového pomaturitného štúdia v študijnom odbore 7691 N majster odbornej výchovy s maximálne 25 žiakmi.

  • Podmienky štúdia


Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie a vykonávanie pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy. Vyžaduje sa potvrdenie od zamestnávateža o práci v odbore. Zároveň uchádzač o štúdium nemôže by žiakom inej strednej školy.  • Organizácia štúdia


Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podža vypracovaného rozvrhu hodín. Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia sa konajú v odborných učebniach školy. Vo vzdelávaní dospelých v diažkovej forme štúdia je výrazný podiel samoštúdia. Súčasou praktického vyučovania je výučbová pedagogická prax, ktorú žiaci vykonávajú na miestach výkonu praktického vyučovania, kde vykonávajú pedagogickú činnos majstra odbornej výchovy.  • Spôsob ukončenia


Diažkové štúdium bude ukončené maturitnou skúškou.ostatná aktualizácia: 29. 04. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu