Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Profil školy

O škole

Pedagogická a sociálna akadémia - je strednou školou, ktorá pripravuje absolventa:


pre uplatnenie v praxi na ďalšie vysokoškolské štúdiumIntegrovaný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je odborom, ktorý pripraví kvalifikovaných odborníkov, schopných vykonávať výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských zariadeniach a v školských kluboch.
Absolvent ovláda manuálne a intelektuálne zručnosti, má poznatky z pedagogiky, psychológie a iných disciplín, ovláda pedagogickú a psychologickú diagnostiku, samostatne vie riešiť problematiku výchovno-vzdelávacej práce, má znalosti z vedenia a tvorby pedagogickej dokumentácie, má vedomosti a zručnosti z esteticko-výchovných predmetov /hudobnej, výtvarnej, telesnej, jazykovej a tvorivej dramatiky s metodikami/. Absolventi sú vedení k samostatnosti a tvorivosti, majú široký záber získaných vedomostí a zručností, sú flexibilní, vedia sa pohotovo prispôsobiť zmeneným podmienkam a preto si ľahko nájdu uplatnenie v praxi.
Pedagogické školy sa
v rebríčku počtu nezamestnaných nachádzajú na druhom mieste hneď za gymnáziami /6-10% nezamestnaných/, čo je v dnešnej dobe úspech! Niektoré študentky po maturite odchádzajú do zahraničia, aby sa finančne zabezpečili. Mnohé z nich sa v príslušnej krajine zdokonaľujú v jazyku a po návrate domov pokračujú v štúdiu na VŠ.Profil absolventa študijného odboru 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník má úplné stredné odborné vzdelanie a získal kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti.

Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pracovať s klientmi i inštitúciami. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v sociálnej práci. Je obhajcom sociálneho štátu a svojej klientely.

Vo svojej práci sa hlási k princípu sociálnej spravodlivosti, pričom človek pre neho predstavuje unikátnu a najvyššiu hodnotu. Získal základnú citlivosť a orientačné vedomosti pre vnímanie života ľudí ako členov spoločnosti.

Rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín, má na zreteli zásady súkromia, dôvernosti a zodpovedné využívanie získaných informácií.

Náplňou jeho pracovných činnosť je podieľať sa pri:
– zabezpečení nevyhnutnej starostlivosti o klientov, s cieľom zachovať a podporiť čo najdlhšie ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou,
– analýze situácie klienta a predkladaní alternatívnych spôsobov riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi,
– vedení záznamov o prípade, alebo vypracúvaní podkladov správ pre súdy a iné inštitúcie,
– bilancovaní, vyhodnotení, zlepšovaní a rozvíjaní sociálnych služieb,
– prevencii sociálno-patologických javov alebo pri resocializácii pomocou organizovania a dohľadu nad sociálnymi, rekreačnými a vzdelávacími činnosťami v mládežníckych kluboch, obecných strediskách, zariadeniach starostlivosti o starých občanov a pod.,
– spolupráci s odborníkmi rôznych profesií, pracovníkmi sociálnych zariadení, orgánmi starostlivosti o deti, prípadne o starých občanov, organizáciami pre postihnutých,
– vykonávaní sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, úradoch práce, ústavoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, krízových centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu